SANAVI Stomatologia 

ul. Dunin-Brzezińskiego 9a/33

32-400 Myślenice

tel. 12 312 73 77, 533 422 244

mail: rejestracja@sanavi.pl

Godziny otwarcia:
pon-czw: 8:00-20:00
pt-sob: 8:00-14:00

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego:

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SANAVI Stomatologia Anna Szafraniec, NIP:  6811251762 , zwana dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 9a/33, 32-400 Myślenice lub telefonując pod numer: 12 312 73 77. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pani Iwona Cygan-Opyt pisząc na adres: biuro@kancelariacygan.pl.

2. Państwa dane przetwarzane są w celu: (1) ochrony stanu zdrowia, (2) świadczenia usług medycznych, (3) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane mogą być przekazywane: (1) Narodowemu Funduszowi Zdrowia, (2) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, (3) operatorom pocztowym i kurierom, (4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania świadczeń medycznych, w tym zleconych badań analitycznych.

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, tj. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych jest brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego.

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.